WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI ul.ZGODA 1-13 W GDYNI

 

A B C WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

ZASADY TWORZENIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, POWOŁYWANIA ICH WŁADZY ORAZ ZASADY GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM WSPÓLNOTY, A TAKŻE RELACJE POMIĘDZY ZARZĄDEM  I CZŁONKAMI WSPÓLNOTY OKREŚLAJĄ PRZEDE WSZYSTKIM PRZEPISY USTAWY Z DN. 24.06.1994 R. O WŁASNOŚCI LOKALI (DZ.U. Z 2000 R .NR. 80 POZ. 903) ORAZ PRZEPISY DOTYCZĄCE WSPÓŁWŁASNOŚCI W USTAWIE KODEKS CYWILNY.

WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ TWORZY OGÓŁ WŁAŚCICIELI, KTÓRYCH LOKALE WCHODZĄ W SKŁAD OKREŚLONEJ NIERUCHOMOŚCI . WSPÓLNOTA POWSTAJE Z MOCY PRAWA Z CHWILĄ WYODRĘBNIENIA PIERWSZEGO LOKALU.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ POLEGA NA PODEJMOWANIU WSZELKICH DECYZJI I DOKONYWANIU WSZELKICH CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI W STANIE NIEPOGORSZONYM, ZGODNIE Z JEJ PRZEZNACZENIE, JAK RÓWNIEŻ DO UZASADNIONEGO INWESTOWANIA W TĘ NIERUCHOMOŚĆ.

ZARZĄDCA DZIAŁA NA PODSTAWIE UMOWY O ZARZĄDZANIE ZAWARTEJ ZE WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ, W IMIENIU, KTÓREJ DZIAŁA ZARZĄD WSPÓLNOTY.

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ TO WYBRANE - PRZEZ WŁAŚCICIELI LOKALI - OSOBY FIZYCZNE, KTÓRE SĄ ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ. ZARZĄD ZLECAJĄC ZARZĄDZANIE POWINIEN UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTW W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO SPRAWNEGO ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ.
ZGODNIE Z USTAWĄ O WŁASNOŚCI LOKALI ZARZĄD KIERUJE SPRAWAMI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ I REPREZENTUJE JĄ ZARÓWNO NA ZEWNĄTRZ JAK I W STOSUNKACH MIEDZY WSPÓLNOTĄ                        A POSZCZEGÓLNYMI JEJ CZŁONKAMI.
ZARZĄD WSPÓLNOTY MA PRAWO DO DZIAŁANIA W IMIENIU WSPÓLNOTY POPRZEZ DOKONYWANIE SAMODZIELNYCH CZYNNOŚCI ORAZ PODEJMOWANIA DECYZJI ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM ZARZĄDZANIEM NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ, MIESZCZĄCYCH SIĘ W POJĘCIU ZWYKŁEGO ZARZĄDU. UPOWAŻNIONY JEST RÓWNIEŻ DO ŻĄDANIA OD WŁAŚCICIELI LOKALI ZEZWOLENIA NA WSTĘP DO LOKALU ILEKROĆ JEST TO NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA KONSERWACJI, REMONTU ALBO USUNIĘCIA AWARII W CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI.
NALEŻY W TYM MIEJSCU STWIERDZIĆ, ŻE WYBRANIE ZARZĄDU WSPÓLNOTY NIE ZWALNIA POZOSTAŁYCH WŁAŚCICIELI Z ICH OBOWIĄZKÓW. KAŻDY Z NICH JEST ZOBOWIĄZANY DO WSPÓŁDZIAŁANIA W OCHRONIE WSPÓLNEGO DOBRA, PRZESTRZEGANIA PORZĄDKU DOMOWEGO ORAZ KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ W SPOSÓB NIE UTRUDNIAJĄCY KORZYSTANIA PRZEZ INNYCH.
W ODNIESIENIU DO POSIADANYCH PRAW, KTÓRE REGULUJE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI I KODEKS CYWILNY, KAŻDY WŁAŚCICIEL MA PRAWO DO WYŁĄCZNEGO KORZYSTANIA Z WŁASNOŚCI INDYWIDUALNEJ TJ. SWOJEGO LOKALU.
JEDNAKŻE BYCIE CZŁONKIEM WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ OZNACZA, ŻE PRAWA TE SĄ OGRANICZONE W CELU OCHRONY INTERESÓW POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI. JEST TO NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA CAŁEJ NIERUCHOMOŚCI. OGRANICZENIA TE DOTYCZĄ SPOSOBU KORZYSTANIA Z LOKALU ORAZ WYKONYWANIA PRAC REMONTOWO-MODERNIZACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z INSTALACJĄ WSPÓLNĄ.


PODEJMOWANIE UCHWAŁ.


USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI PRZEWIDUJE, ŻE UCHWAŁY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE NA ZEBRANIU WSPÓŁWŁAŚCICIELI LUB W DRODZE INDYWIDUALNEGO ZBIERANIA GŁOSÓW PRZEZ ZARZĄD WSPÓLNOTY ALBO W TRYBIE MIESZANYM TJ. CZĘŚCIOWO NA ZEBRANIU A CZĘŚCIOWO W DRODZE INDYWIDUALNEGO ZBIERANIA GŁOSÓW. JEŻELI UCHWAŁA BYŁA PODEJMOWANA Z UDZIAŁEM GŁOSÓW ZBIERANYCH INDYWIDUALNIE - O JEJ WYNIKACH ZARZĄD WSPÓLNOTY MUSI NA PIŚMIE POWIADOMIĆ KAŻDEGO WŁAŚCICIELA.
UCHWAŁA JEST WAŻNA, JEŻELI SUMA GŁOSÓW LUB UDZIAŁÓW WŁAŚCICIELI GŁOSUJĄCYCH ZA UCHWAŁĄ WYNOSI PONAD 50 % OGÓŁU WSPÓŁWŁAŚCICIELI.
KAŻDEMU WŁAŚCICIELOWI, KTÓRY UZNA, ŻE NIE JEST ONA ZGODNA Z PRAWEM LUB NARUSZA PRAWIDŁOWĄ GOSPODARKĘ NIERUCHOMOŚCIĄ SŁUŻY PRAWO ZASKARŻENIA UCHWAŁY DO SĄDU W CIĄGU 6 TYGODNI OD JEJ PODJĘCIA LUB - JEŚLI BYŁA PODEJMOWANA W TRYBIE INDYWIDUALNYM - OD POWIADOMIENIA GO O TREŚCI UCHWAŁY.
ZA REALIZOWANIE UCHWAŁ ODPOWIADA ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ, A Z ICH WYKONANIA ROZLICZANY JEST COROCZNIE PRZEZ WSPÓLNOTĘ NA ZEBRANIU.
NAWET W PRZYPADKU WNIESIENIA POZWU DO SĄDU - ZARZĄD WSPÓLNOTY MA OBOWIĄZEK REALIZACJI ZASKARŻONEJ UCHWAŁY, CHYBA, ŻE SĄD WSTRZYMA JEJ WYKONANIE DO CZASU ROZSTRZYGNIĘCIA SPRAWY.
USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI STANOWI, ŻE ZARZĄD, KTÓRY NIE SPEŁNIA OCZEKIWAŃ CZŁONKÓW WSPÓLNOTY LUB POSZCZEGÓLNI JEGO CZŁONKOWIE MOGĄ BYĆ W KAŻDEJ CHWILI ODWOŁANI UCHWAŁĄ WSPÓLNOTY.


PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI LOKALI.


DO PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELI LOKALI WYODRĘBNIONYCH USTAWA ZALICZA, OBOK KONIECZNOŚCI PONOSZENIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM WŁASNEGO LOKALU, UCZESTNICZENIE W KOSZTACH ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ OBEJMUJĄCĄ GRUNT, NA KTÓRYM WZNIESIONO BUDYNEK ORAZ CZĘŚCI BUDYNKU I URZĄDZENIA NIE SŁUŻĄCE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WŁAŚCICIELI POSZCZEGÓLNYCH LOKALI.
WŁAŚCICIELOM LOKALI, OPRÓCZ PRAW I OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM WŁASNOŚCI I ZARZĄDEM NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZYSŁUGUJĄ OKREŚLONE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. NALEŻY DO NICH PRAWO DO PODEJMOWANIA DECYZJI WE WSZYSTKICH KWESTIACH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD. DO TYCH CZYNNOŚCI ZALICZA SIĘ USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT NA POKRYCIE KOSZTÓW ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ, NA KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ:
1.WYDATKI NA REMONTY I BIEŻĄCĄ KONSERWACJĘ,
2.OPŁATY ZA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ, GAZU, WODY - W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ- ORAZ OPŁATY ZA ANTENĘ ZBIORCZĄ I WINDĘ,
3.UBEZPIECZENIA I INNE OPŁATY PUBLICZNOPRAWNE, CHYBA, ŻE SĄ POKRYWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ WŁAŚCICIELI POSZCZEGÓLNYCH LOKALI,
4.WYDATKI NA UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI,
5.WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ZARZĄDCY.


WŁAŚCICIELE LOKALI PODEJMUJĄ DECYZJE W FORMIE UCHWAŁ.
WYSOKOŚĆ ZALICZKI WYNIKA WPROST Z UCHWAŁY WŁAŚCICIELI LOKALI ALBO Z PRZEWIDYWANYCH, OGÓLNYCH ROCZNYCH KOSZTÓW ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ, PRZYJĘTYCH W UCHWALE WŁAŚCICIELI O ROCZNYM PLANIE GOSPODARCZYM ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ.
WSZYSCY WŁAŚCICIELE LOKALI WCHODZĄCY W SKŁAD DANEJ WSPÓLNOTY POKRYWAJĄ KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ W UŁAMKOWYCH CZĘŚCIACH PROPORCJONALNIE DO ICH UDZIAŁÓW WE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ. NA POKRYCIE TYCH KOSZTÓW WŁAŚCICIELE LOKALI UISZCZAJĄ ZALICZKI W FORMIE BIEŻĄCYCH OPŁAT, PŁATNE       Z GÓRY DO DNIA 10 KAŻDEGO MIESIĄCA.
ZGODNIE Z USTAWĄ O WŁASNOŚCI LOKALI Z CHWILĄ WYODRĘBNIENIA WŁASNOŚCI PIERWSZEGO LOKALU WYDZIELONA ZOSTAJE W TEJ NIERUCHOMOŚCI CZĘŚĆ WSPÓLNA TZW. NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA.


NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA - GRUNT I TE CZĘŚCI BUDYNKU, KTÓRYCH UŻYWANIE NIE JEST ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z ŻADNEGO Z POJEDYNCZYCH LOKALI - STANOWI W UŁAMKOWYCH CZĘŚCIACH WSPÓŁWŁASNOŚĆ WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI W DANEJ NIERUCHOMOŚCI.
UŁAMKOWA CZĘŚĆ - UDZIAŁ - ODPOWIADA STOSUNKOWI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALU WRAZ Z POWIERZCHNIĄ POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH DO ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ WSZYSTKICH LOKALI WRAZ Z POMIESZCZENIAMI DO NICH PRZYNALEŻNYMI.
JEŚLI JEDNAK W BUDYNKACH NASTĄPIŁO WYODRĘBNIENIE WŁASNOŚCI, CO NAJMNIEJ JEDNEGO LOKALU I USTALONA ZOSTAŁA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW BEZ UWZGLĘDNIENIA POWIERZCHNI PRZYNALEŻNYCH, A PRZY WYODRĘBNIANIU KOLEJNYCH LOKALI USTALONO WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ W TAKI SAM SPOSÓB, DO CZASU WYODRĘBNIENIA OSTATNIEGO LOKALU STOSUJE SIĘ ZASADY OBLICZANIA UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ TAKIE, JAK PRZY WYODRĘBNIENIU PIERWSZEGO LOKALU.
CZĘSTO W NIERUCHOMOŚCIACH WYSTĘPUJE PROBLEM PRZELICZENIA UDZIAŁÓW WÓWCZAS ZASADNYM JEST ROZLICZANIE PONIESIONYCH KOSZTÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ USTAWĄ O WŁASNOŚCI LOKALI METODĄ ROZLICZANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI POSIADANEGO METRAŻU. JEST TO NAJBARDZIEJ REALNY SPOSÓB ROZLICZENIA ZOBOWIĄZAŃ. INNY SPOSÓB ROZLICZANIA MOŻE SPOWODOWAĆ NIEPRAWIDŁOWE ROZŁOŻENIE OBCIĄŻEŃ FINANSOWYCH.
KAŻDA NIERUCHOMOŚĆ - WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - JEST INNA I WYMAGA INDYWIDUALNEGO PODEJŚCIA, A CO ZA TYM IDZIE, OPRACOWANIA DLA NIEJ PLANU GOSPODARCZEGO, KTÓRY POWINIEN BYĆ PRZEDSTAWIONY WŁAŚCICIELOM NA ZEBRANIU ROCZNYM WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ, PO ZAPOZNANIU SIĘ Z KOSZTAMI ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PONIESIONYMI W ROKU UBIEGŁYM ORAZ UDZIELENIU ZARZĄDOWI ABSOLUTORIUM.
PRZYGOTOWANIE I PRZEDSTAWIENIE WŁAŚCICIELOM LOKALI DO UCHWALENIA PROJEKTU ROCZNEGO PLANU GOSPODARCZEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW ZARZĄDU.
W ROZLICZENIU FINANSOWYM PRZEDSTAWIANYM NA ROCZNYM ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UJĘTE SĄ FAKTYCZNIE PONIESIONE KOSZTY NA ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ, JAK RÓWNIEŻ KOSZTY WYKONANYCH REMONTÓW PLANOWYCH.
JEŚLI ZALICZKI WPŁACONE NA KONTO EKSPLOATACYJNE PRZEWYŻSZAJĄ RZECZYWISTE KOSZTY, TO MOGĄ BYĆ ZALICZONE NA POCZET NASTĘPNYCH OKRESÓW ALBO PODLEGAJĄ ZWROTOWI WŁAŚCICIELOM LOKALI. JEŚLI RZECZYWISTE KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ PRZEKRACZAJĄ KOSZTY PLANOWANE (I WNIESIONE ZALICZKI)
WÓWCZAS WŁAŚCICIELE SĄ ZOBOWIĄZANI DOPŁACIĆ BRAKUJĄCĄ RÓŻNICĘ.
FUNDUSZ REMONTOWY JEST WŁASNOŚCIĄ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PLANOWANE REMONTY. ZARZĄD WSPÓLNOTY LUB ZARZĄDCA SĄ ZOBOWIĄZANI DOPILNOWAĆ, ABY ŚRODKI WPŁACANE NA TEN FUNDUSZ BYŁY WYKORZYSTANE TYLKO NA REMONTY NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ.


CZĘŚĆ WSPÓLNA NIERUCHOMOŚCI.


NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNĄ STANOWI GRUNT ORAZ CZĘŚCI BUDYNKU I URZĄDZENIA, KTÓRE NIE SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WŁAŚCICIELI LOKALI.
TAK WIĘC DO NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ NALEŻĄ: KLATKI SCHODOWE, KORYTARZE PIWNICZNE, PRALNIE, SUSZARNIE, STRYCHY ORAZ INNE POMIESZCZENIA SŁUŻĄCE DO WSPÓLNEGO UŻYTKU TAKIE JAK SCHOWKI CZY WÓZKARNIE.
CZĘŚCI WSPÓLNE NIERUCHOMOŚCI TO TAKŻE: ELEWACJA BUDYNKU W TYM BALKONY, DACH, DŹWIGI OSOBOWE, ZSYPY ORAZ WEWNĘTRZNA INSTALACJA BUDYNKU TAKA JAK CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODNO - KANALIZACYJNA, ELEKTRYCZNA I GAZOWA ORAZ PRZEWODY KOMINOWE.
PRZEDMIOTEM WSPÓŁWŁASNOŚCI SĄ RÓWNIEŻ FRAGMENTY INSTALACJI ZNAJDUJĄCE SIĘ W LOKALACH – PRZED ZAWOREM GŁÓWNYM LUB LICZNIKIEM - A TAKŻE CAŁA SIEĆ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WRAZ Z GRZEJNIKAMI.
ZA NAPRAWY, EKSPLOATACJĘ, REMONTY I KONSERWACJĘ WSZYSTKICH CZĘŚCI INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU PŁACĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE WSPÓLNOTY PROPORCJONALNIE DO UDZIAŁÓW, A WIĘC DO POWIERZCHNI LOKALI. KONIECZNE JEST ZATEM W MIARĘ PRECYZYJNE OKREŚLENIE - W FORMIE UCHWAŁY – GRANIC NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE SĄ ODBIORCĄ USŁUG KOMUNALNYCH, DO KTÓRYCH ZALICZA SIĘ: DOSTAWĘ
CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY, ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW, WYWÓZ NIECZYSTOŚCI, ORAZ DOSTAWĘ ENERGII CIEPLNEJ.
PODSTAWĄ DO ROZLICZEŃ TYCH ŚWIADCZEŃ JEST ZAWSZE UMOWA.
OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA OBEJMUJĄ ZALICZKI NA POKRYCIE KOSZTÓW OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ ORAZ DOSTAWY WODY I JEJ OGRZEWANIA, ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW I WYWOZU ŚMIECI.
ZALICZKI NA ŚWIADCZENIA PODLEGAJĄ OKRESOWEMU ROZLICZENIU.
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA MA TYLKO TYLE PRAW W ZAKRESIE DECYDOWANIA O WSPÓLNEJ
NIERUCHOMOŚCI ORAZ ŚWIADCZENIACH POSZCZEGÓLNYCH WŁAŚCICIELI LOKALI, ILE PRZEWIDUJE PRAWO A W SZCZEGÓLNOŚCI USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI.

 CO ZROBIĆ GDY... ? 

MIAŁEM WYPADEK SAMOCHODOWY

Co zrobić:

1.  zachowaj spokój;

2.  zabezpiecz miejsce wypadku sprzętem ostrzegawczym;

3.  zadbaj o swoje bezpieczeństwo;

4.  poinformuj o rannych Pogotowie Ratunkowe - 999, oraz Policję - 997 lub 112;

5.  udziel poszkodowanym pierwszej pomocy, a świadków wypadku poproś o pomoc;


Pamiętaj o podaniu informacji:

·       kto dzwoni?

·       gdzie dokładnie znajduje się miejsce wypadku?

·       co się stało?


w razie kolizji zadzwoń na Policję pod nr 112 - jeśli uczestnik kolizji sobie tego życzy, albo gdy kwestia winy nie jest wyraźnie określona.

W przypadku odstąpienia od wezwania Policji:

·       w miarę możliwości sfotografuj miejsce wypadku/kolizji;

·       zanotuj dane świadków zdarzenia;

·       przy niewielkiej szkodzie w mieniu, zjedź z drogi i zapamiętaj miejsce zdarzenia;

·       pamiętaj również o ubezpieczeniu i polisie;


Jako uczestnik wypadku/kolizji w każdym przypadku pozostań na miejscu zdarzenia, celem podania własnych danych personalnych, danych o swoim pojeździe i wymiany informacji z innymi uczestnikami na temat przebiegu wypadku

 MOJA KARTA KREDYTOWA ZOSTAŁA UTRACONA

 

u/kolizji.Upewnij się, że karta została Ci skradziona a nie, że położyłeś ją w innym miejscu niż zazwyczaj


Pamiętaj!

1.   kradzież karty kredytowej jest przestępstwem

2.   każ natychmiast zablokować kartę w banku lub u operatora kart kredytowych

3.   sprawdź stan swojego konta i w przypadku podejrzenia przestępstwa, złóż zawiadomienie na Policji

4.   składając zawiadomienie, poinformuj koniecznie, czy sprawca wszedł także w posiadanie kodu PIN

 

MÓJ TELEFON ZOSTAŁ SKRADZIONY

Wstrzymaj się z zablokowaniem karty SIM do chwili złożenia zawiadomienia na Policji o popełnieniu przestępstwa

ZŁÓŻ ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE NA POLICJI

Jeśli to możliwe, to:

·       zabierz umowę z operatorem telefonicznym

·       podaj: dane techniczne aparatu, numer IMEI

Aparat telefoniczny można zidentyfikować po numerze IMEI. Po wprowadzeniu kodu: *#06# pojawi się na wyświetlaczu telefonu numer IMEI przypisany temu aparatowi. Numer ten zapisz, a w razie potrzeby przekaż Policji przy składaniu zawiadomienia o przestępstwie.

Ważne jest, aby przy zakupie telefonu odnotować numery specjalne sprzętu.

Pamiętaj!

Dla Twojego bezpieczeństwa konieczne jest złożenie zawiadomienia o przestępstwie.

SKRADZIONO MI SAMOCHÓD

·       upewnij się, że Twoje auto nie zostało odholowane, ponieważ stało w miejscu, gdzie nie wolno się zatrzymywać;

·       zorientuj się, czy ktoś na miejscu czegoś nie widział i czy może przekazać jakieś wskazówki;

·       niezwłocznie powiadom telefonicznie Policję, podając możliwie jak najwięcej szczegółów;

·       sfotografuj, jeśli to możliwe miejsce, w którym zaparkowałeś pojazd;

·       udaj się do najbliższej jednostki Policji i złóż zawiadomienie o kradzieży pojazdu;


Pamiętaj o zabraniu ze sobą:

1.   dowodu osobistego,

2.   dokumentów samochodu,

3.   dokumentów dotyczących dodatkowo wyposażenia auta, np. radioodtwarzacza samochodowego.


Otrzymasz potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przestępstwie dla towarzystwa ubezpieczeniowego wraz z sygnaturą sprawy

Pamiętaj!

Zgłoś kradzież pojazdu swojemu ubezpieczycielowi

 WŁAMANO SIĘ DO MNIE                                 Co zrobić:

·       zadzwoń bezzwłocznie na Policję;

·       poinformuj, czy na miejscu zdarzenia są jeszcze ewentualnie podejrzane osoby;

·       jeśli tak, to w żadnym wypadku nie podejmuj samodzielnie jakichkolwiek działań;

·       do czasu przybycia Policji na miejsce zdarzenia nie dokonuj żadnych zmian;

·       nie pozwól także, by osoby postronne dotykały pomieszczeń, mebli i innych sprzętów;

·       nie próbuj robić porządków;

 

Pamiętaj!
Każdy, nawet najmniejszy szczegół, może przyczynić się do wykrycia i ukarania sprawców przestępstwa!

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl