WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI ul.ZGODA 1-13 W GDYNI

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 01/2014
GDYNIA, DNIA 15 MARCA 2014R.
REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W NIERUCHOMOŚCI GDYNIA, UL. ZGODA 1-13
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. DO PRZESTRZEGANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU ZOBOWIĄZANI SĄ WŁAŚCICIELE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI, OSOBY WRAZ Z NIMI ZAMIESZKAŁE, NAJEMCY, PODNAJEMCY LUB UŻYTKOWNICY LOKALI ORAZ WSZYSTKIE INNE OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI.
2. WŁAŚCICIEL LOKALU ODPOWIEDZIALNY JEST ZA:
- ZACHOWANIE ZARÓWNO DOMOWNIKÓW, JAKI I INNYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z LOKALU,
- PRZESTRZEGANIE REGULAMINU PRZEZ NAJEMCÓW, PODNAJEMCÓW JEGO LOKALU LUB INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LOKALU ORAZ PRZEZ ZAPROSZONYCH PRZEZEŃ GOŚCI,
- POWIADOMIENIE ZARZĄDCY O WYNAJĘCIU LUB WYDZIERŻAWIENIU LOKALU, ZE WSKAZANIEM OSOBY DZIERŻAWCY LUB NAJEMCY.
3. WŁAŚCICIEL JEST ZOBOWIĄZANY POWIADOMIĆ ZARZĄDCĘ O WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIANACH DOTYCZĄCYCH JEGO LOKALU, W SZCZEGÓLNOŚCI:
- O ZMIANACH W PRAWIE WŁASNOŚCI,
- O ZMIANIE LICZBY OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU LUB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z LOKALU,
- WSKAZAĆ ADRES DO KORESPONDENCJI, TELEFON KONTAKTOWY I EWENTUALNIE ADRES INTERNETOWY ORAZ POINFORMOWAĆ O KAŻDEJ JEGO ZMIANIE. INFORMACJE TE NALEŻY PRZEKAZAĆ NIEZWŁOCZNIE, LECZ NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 7 DNI OD ZAISTNIENIA ZMIANY. INFORMACJĘ TĄ NALEŻY PRZEKAZAĆ W FORMIE PISEMNEJ.
II. OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW
1. MIESZKANIEC OBOWIĄZANY JEST DBAĆ O BUDYNEK I OTOCZENIE ORAZ CHRONIĆ GO PRZED DEWASTACJĄ.
2. NAJEMCY I WŁAŚCICIELE ZOBOWIĄZANI SĄ DBAĆ O NALEŻYTĄ KONSERWACJĘ LOKALU I POMIESZCZEŃ NALEŻĄCYCH DO LOKALU, WYKONYWAĆ NAPRAWY LOKALU ORAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH W ZAKRESIE USTALONYM OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, UMOWĄ NAJMU LUB UMOWĄ KUPNA LOKALU.
3. NAJEMCY ORAZ WŁAŚCICIELE LOKALU OBOWIĄZANI SĄ DO PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA, PRZEPISÓW SANITARNYCH, BUDOWLANYCH, PRZECIWPOŻAROWYCH, JAK RÓWNIEŻ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH UŻYWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ, WODNO – KANALIZACYJNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ NINIEJSZEGO REGULAMINU.
4. NAJEMCY I WŁAŚCICIELE OBOWIĄZANI SĄ W OGÓLNIE POJĘTYM INTERESIE WSPÓLNOTY ZGŁASZAĆ ZARZĄDOWI, BĄDŹ ZARZĄDCY PRZYPADKI USZKODZEŃ CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI LUB NARUSZANIE PRZEPISÓW WYMIENIONYCH W PUNKCIE 3 PRZEZ INNYCH NAJEMCÓW LUB WŁAŚCICIELI.
5. KOSZTY SZKÓD WYRZĄDZONE W URZĄDZENIACH CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI JAK I NA TERENIE BEZPOŚREDNIO PRZYLEGŁYM – WYNIKŁE Z WINY NAJEMCY, WŁAŚCICIELA LUB OSÓB WSPÓLNIE Z NIMI ZAMIESZKUJĄCYCH OBCIĄŻAJĄ TEGO NAJEMCĘ LUB WŁAŚCICIELA. W PRZYPADKU NAPRAWIENIA TAKIEJ SZKODY NA ZLECENIE WSPÓLNOTY, WŁAŚCICIEL POKRYWA JEJ KOSZTY NA PIERWSZE WEZWANIE.
6. ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ NIELETNIE DZIECI KONSEKWENCJE PONOSZĄ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI.
7. KOSZTY SZKÓD WYRZĄDZONE W LOKALU LUB W CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI Z WINY INNEGO NAJEMCY LUB WŁAŚCICIELA, OBCIĄŻAJĄ NAJEMCĘ LUB WŁAŚCICIELA, KTÓRY SPOWODOWAŁ SZKODĘ.
8. O WSZYSTKICH ZAUWAŻONYCH USZKODZENIACH URZĄDZEŃ CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI, A W SZCZEGÓLNOŚCI I INSTALACJI GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZECIEKACH DACHU, ZAPCHANIU INSTALACJI KANALIZACYJNEJ ITP. WŁAŚCICIELE I NAJEMCY MAJĄ OBOWIĄZEK NIEZWŁOCZNIE INFORMOWAĆ ZARZĄD LUB ZARZĄDCĘ.
9. OBOWIĄZKIEM WŁAŚCICIELI I NAJEMCÓW LOKALI JEST TROSZCZYĆ SIĘ O NALEŻYTE ZABEZPIECZENIE LOKALI ORAZ CZĘŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI PRZED UTRATĄ CIEPŁA. W OKRESIE ZIMOWYM NALEŻY ZAMYKAĆ WSZYSTKIE OKNA I DRZWI (WIETRZENIE MOŻE ODBYWAĆ SIĘ TYLKO PRZEZ OKNA I TYLKO PRZY ZAKRĘCONYCH KURKACH ZAWORÓW GRZEJNIKÓW NA „0").
10. ZGODY ORGANÓW URBANISTYKI I NADZORU BUDOWLANEGO ORAZ ZARZĄDU WSPÓLNOTY WYMAGA DOKONANIE PRZEZ CZŁONKA WSPÓLNOTY ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I FUNKCJONALNYCH MIESZKANIA, STAWIANE LUB BURZENIE ŚCIAN ORAZ ZAKŁADANIE KRAT ZEWNĘTRZNYCH NA OKNACH, MONTOWANIE NA ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH.
OSOBY DOKONUJĄCE REMONTÓW I NAPRAW SĄ OBOWIĄZANE PRZEPROWADZAĆ JE TAK, ABY W NAJMNIEJSZYM STOPNIU UTRUDNIAŁY KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI INNYM UŻYTKOWNIKOM:
- POZOSTALI UŻYTKOWNICY, A ZWŁASZCZA BEZPOŚREDNIO NARAŻENI NA NEGATYWNE SKUTKI REMONTÓW, POWINNI BYĆ O NICH POWIADOMIENI Z PRZYNAJMNIEJ 3-DNIOWYM WYPRZEDZENIEM,
- GRUZ I INNE ODPADY Z PRAC REMONTOWYCH PODLEGAJĄ NIEZWŁOCZNEMU WYWOZOWI NA WYSYPISKO ŚMIECI NA KOSZT OSOBY PRZEPROWADZAJĄCEJ REMONT,
- EWENTUALNE WYŁĄCZENIA NA CZAS REMONTU INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH I CENTRALNEGO OGRZEWANIA LUB DOPŁYWU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYMAGAJĄ ZGODY ZARZĄDU LUB ZARZĄDCY.
11. NAJEMCY JAK I WŁAŚCICIELE OBOWIĄZANI SĄ NA ŻĄDANIE ZARZĄDU/ZARZĄDCY UDOSTĘPNIĆ LOKAL W CELU WYKONANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI, NAPRAWĄ, KONSERWACJĄ LUB REMONTEM URZĄDZEŃ CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE W CELU WYPOSAŻENIA BUDYNKU, JEGO CZĘŚCI LUB INNYCH LOKALI W DODATKOWE INSTALACJE. CZYNNOŚCI TE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE TYLKO W OBECNOŚCI OSOBY DOROSŁEJ ZAJMUJĄCEJ DANY LOKAL LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ NAJEMCĘ ALBO WŁAŚCICIELA.
12. WŁAŚCICIELE I NAJEMCY SĄ OBOWIĄZANI DBAĆ O CZYSTOŚĆ POWIERZCHNI WSPÓLNYCH ORAZ OKIEN I DRZWI SWOICH LOKALI.
13. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK AWARII LUB NAGŁYCH PRZYPADKÓW NALEŻY JE NATYCHMIAST ZGŁOSIĆ ZARZĄDCY, A W RAZIE POTRZEBY ZAWIADOMIĆ RÓWNIEŻ ODPOWIEDNIE SŁUŻBY: STRAŻ POŻARNĄ, POGOTOWIE RATUNKOWE, POLICJĘ, POGOTOWIE GAZOWE, POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE, ITP.:
A). W PRZYPADKU AWARII WYWOŁUJĄCEJ SZKODĘ LUB GROŻĄCEJ WYWOŁANIEM SZKODY W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNOTY LUB LOKALACH INNYCH WŁAŚCICIELI, WŁAŚCICIEL LOKALU LUB PEŁNOLETNIE OSOBY REPREZENTUJĄCE JEGO PRAWA (W TYM NAJEMCA LUB DZIERŻAWCA) SĄ OBOWIĄZANI DO NATYCHMIASTOWEGO UDOSTĘPNIENIA LOKALU W CELU USUNIĘCIA PRZYCZYN AWARII. JEŻELI WŁAŚCICIEL LUB PEŁNOLETNIE OSOBY REPREZENTUJĄCE JEGO PRAWA SĄ NIEOBECNE ALBO ODMAWIAJĄ UDOSTĘPNIENIA LOKALU, ZARZĄDCA MA PRAWO WEJŚCIA DO LOKALU W OBECNOŚCI FUNKCJONARIUSZA POLICJI LUB STRAŻY MIEJSKIEJ, A GDY WYMAGA TO POMOCY STRAŻY POŻARNEJ, TAKŻE PRZY JEJ UDZIALE.
B). JEŻELI OTWARCIE LOKALU NASTĄPIŁO POD NIEOBECNOŚĆ WŁAŚCICIELA LUB OSOBY PEŁNOLETNIEJ REPREZENTUJĄCEJ JEGO PRAWA – ZARZĄDCA MA OBOWIĄZEK ZABEZPIECZYĆ LOKAL I ZNAJDUJĄCE SIĘ W NIM RZECZY DO CZASU PRZYBYCIA WŁAŚCICIELA. Z CZYNNOŚCI TYCH SPORZĄDZA SIĘ PROTOKÓŁ.
14. INSTALOWANIE NA POŁACI DACHU LUB ELEWACJI BUDYNKU ANTEN LUB INNYCH URZĄDZEŃ WYMAGA ZGODY ZARZĄDU WSPÓLNOTY. OTWIERANIE WYŁAZÓW DACHOWYCH I WYCHODZENIE NA DACH JEST ZABRONIONE. BEZ PISEMNEGO ZEZWOLENIA ZARZĄDU NIE WOLNO UMIESZCZAĆ NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ŻADNYCH REKLAM, SZYLDÓW CZY OGŁOSZEŃ.
15. MIESZKAŃCY, KTÓRZY W LOKALU ZNAJDUJĄCYM SIĘ W NIERUCHOMOŚCI PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, MOGĄ UMIESZCZAĆ WYMAGANE PRAWEM OZNACZENIA TEJ DZIAŁALNOŚCI (SZYLD FIRMOWY) NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU, W MIEJSCU UZGODNIONYM Z ZARZĄDEM, KTÓRY OKREŚLI JEGO DOPUSZCZALNĄ FORMĘ, WYMIARY I MIEJSCE ZAINSTALOWANIA ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁATY.
16. DO UMIESZCZANIA ZAWIADOMIEŃ I INNYCH OGŁOSZEŃ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ ORAZ SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZARZĄDEM I ADMINISTRACJĄ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE SĄ TABLICE INFORMACYJNE NA PARTERZE KLATEK SCHODOWYCH.
17. WŁAŚCICIELE MIESZKAŃ MAJĄ OBOWIĄZEK PODAWANIA 2 RAZY DO ROKU – NA KONIEC CZERWCA I NA KONIE GRUDNIA – STANU WODOMIERZY ZAINSTALOWANYCH W LOKALACH.
III. PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. W GODZINACH OD 22.00 WIECZOREM DO 6.00 RANO OBOWIĄZUJE CISZA NOCNA. ORAZ W DNI ŚWIĄTECZNE I NIEDZIELE W TYCH GODZINACH ZABRANIA SIĘ UŻYWAĆ URZĄDZEŃ MOGĄCYCH ZAKŁÓCIĆ CISZĘ I SPOKÓJ UŻYTKOWNIKÓW INNYCH LOKALI, ZAPRZESTAĆ GŁOŚNEJ GRY NA INSTRUMENTACH, GŁOŚNEGO ŚPIEWU I WSZELKICH INNYCH HAŁASÓW.
2. WSZYSCY MIESZKAŃCY, OPRÓCZ DBAŁOŚCI O POSESJĘ, ZOBOWIĄZANI SĄ DO WZAJEMNEJ POMOCY I NIE ZAKŁÓCANIA SPOKOJU INNYCH MIESZKAŃCÓW.
3. WŁAŚCICIELE I NAJEMCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO UTRZYMANIA ŁADU I PORZĄDKU NA KLATCE SCHODOWEJ, SUSZARNI, KORYTARZACH PIWNICZNYCH I INNYCH POMIESZCZENIACH NALEŻĄCYCH DO NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ. NALEŻY SPRZĄTNĄĆ PO SOBIE WSZYSTKIE ŚMIECI, ROZLANE NIECZYSTOŚCI ITD. POZOSTAWIONE W TYCH POMIESZCZENIACH.
4. WŁAŚCICIELE I NAJEMCY ZOBOWIĄZANI SĄ WE WŁASNYM ZAKRESIE DO UTRZYMANIA W NALEŻYTYM STANIE WYCIERACZEK PRZED DRZWIAMI DO SWOICH LOKALI, W TYM ICH TRZEPANIE I ZAMIATANIE POD NIMI POSADZKI.
5. ZABRANIA SIĘ TRZEPANIA WYCIERACZEK, POŚCIELI, UBRAŃ, KOCÓW, CHODNIKÓW I INNYCH RZECZY NA KLATCE SCHODOWEJ.
6. NIECZYSTOŚCI POCHODZĄCE Z GOSPODARSTW DOMOWYCH NALEŻY WYRZUCAĆ DO POJEMNIKÓW DO TEGO CELU PRZEZNACZONYCH W TAKI SPOSÓB, ABY NIE ZANIECZYSZCZAĆ ICH OTOCZENIA, CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI ORAZ POSESJI.
7. WYKONYWANIE PRZEZ NAJEMCÓW I WŁAŚCICIELI CZYNNOŚCI MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ USZKODZENIE JAKICHKOLWIEK ELEMENTÓW CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI NAWET, JEŚLI NIE UJAWNIAJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO W TRAKCIE TYCH CZYNNOŚCI ( UŻYWANIE MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH – PETARDY, SZTUCZNE OGNIE, ODBIJANIE PIŁKI O ŚCIANY BUDYNKÓW) JEST ZABRONIONE.
8. NIEDOPUSZCZALNE JEST WYKONYWANIE PRZEZ NAJEMCÓW I WŁAŚCICIELI CZYNNOŚCI MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ ZNISZCZENIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI JAK I TERENU PRZYLEGŁEGO (REMONTY POJAZDÓW MECHANICZNYCH, WYRZUCANIE PRZEDMIOTÓW PRZEZ OKNA, WYSYPYWANIE ODPADÓW W MIEJSCACH DO TEGO NIE PRZEZNACZONYCH).
9. ZABRANIA SIĘ PRZEWOZU WINDĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ INNYCH RZECZY MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ JEJ USZKODZENIE.
10. ZABRANIA SIĘ BLOKOWANIA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KLATEK SCHODOWYCH W SPOSÓB POWODUJĄCY USZKODZENIE DRZWI LUB SAMOZAMYKACZY. WIETRZENIA REMONTOWANYCH LOKALI PO PRZEZ ZOSTAWIANIE OTWARTYCH DRZWI DO MIESZKAŃ.
11. DOZWOLONE JEST POSIADANIE ZWIERZĄT DOMOWYCH W ILOŚCI NIE WSKAZUJĄCEJ NA PROWADZENIE HODOWLI.
12. TRZYMANE W LOKALACH ZWIERZĘTA NIE MOGĄ POWODOWAĆ ZAGROŻENIA ŻYCIA ANI ZDROWIA LUDZI ORAZ NIE MOGĄ ZAKŁÓCAĆ SPOKOJU. POSIADACZE ZWIERZĄT DOMOWYCH SĄ ZOBOWIĄZANI DO PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH. ZA WSZYSTKIE SZKODY I ZANIECZYSZCZENIA SPOWODOWANE PRZEZ ZWIERZĘTA W BUDYNKU I JEGO OTOCZENIU, A ZWŁASZCZA NA TERENACH ZIELONYCH, ODPOWIADAJĄ ICH POSIADACZE, KTÓRZY SĄ OBOWIĄZANI USUWAĆ NIECZYSTOŚCI PO ZWIERZĘTACH W KLATKACH SCHODOWYCH , KORYTARZACH ORAZ OTOCZENIU BUDYNKU.
13. PSY MUSZĄ BYĆ PODDANE OBOWIĄZKOWEMU SZCZEPIENIU PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE. 14. PSY NALEŻY WYPROWADZAĆ POZA OBRĘB BUDYNKU NA SMYCZY.
15. ZABRANIA SIĘ DOKARMIANIA BEZPAŃSKICH KOTÓW NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ . KARMA DLA PTAKÓW I ZWIERZĄT MOŻE BYĆ WYKŁADANA WYŁĄCZNIE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU, A JEJ RESZTKI POWINNY BYĆ UPRZĄTNIĘTE.
16. NIEDOZWOLONE JEST TRWAŁE ZASTAWIANIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH JAKIMIKOLWIEK PRZEDMIOTAMI. CZASOWE ZASTAWIANIE MOŻE MIEĆ MIEJSCE JEDYNIE W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH (NP. REMONT W LOKALU, PRZEPROWADZKA, ITP.). PRZEDMIOTY BLOKUJĄCE CIĄGI KOMUNIKACYJNE NALEŻY NIEZWŁOCZNIE USUNĄĆ NA KAŻDE, NAWET USTNE, WEZWANIE ZARZĄDCY WSPÓLNOTY. W PRZYPADKU NIEZASTOSOWANIA SIĘ DO WEZWANIA. ZARZĄDCA JEST UPRAWNIONY DO USUNIĘCIA TYCH PRZEDMIOTÓW NA KOSZT I RYZYKO OSOBY, KTÓRA ZASTAWIA CIĄGI KOMUNIKACYJNE. ZABRANIA SIĘ WYSTAWIANIA I PRZECHOWYWANIA W CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI ( KLATKA SCHODOWA, SUSZARNIE , PIWNICE, PARAPETY OKIEN) JAKICHKOLWIEK PRZEDMIOTÓW MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA ZAGROŻENIE POŻAROWE.
17. PARKOWANIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH DOZWOLONE JEST TYLKO W MIEJSCACH DO TEGO CELU PRZEZNACZONYCH. 18. DONICZKI NA KWIATY I SKRZYNKI UMIESZCZONE NA PARAPETACH ZEWNĘTRZNYCH OKIEN WINNY BYĆ ZABEZPIECZONE PRZED WYPADNIĘCIEM A PODLEWANIE KWIATÓW NIE MOŻE POWODOWAĆ PRZECIEKANIA WODY NA NIŻSZE PIĘTRA LUB NA CHODNIK I PODWÓRZE.
19. ZABRANIA SIĘ MOCOWANIA SUSZAREK NA ELEWACJI BUDYNKU I DO OBRZEŻY ZEWNĘTRZNYCH OKIEN.
20. OBSŁUGĄ INSTALACJI NA NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ ZAJMUJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE OZNACZONE INSTYTUCJE ORAZ KONSERWATORZY, KTÓRYM ZLECA TO WSPÓLNOTA. WCHODZENIE OSÓB POSTRONNYCH DO POMIESZCZEŃ Z INSTALACJAMI WSPÓLNYMI, SAMOWOLNE WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE INSTALACJI, JEJ NAPRAWIANIE - CHYBA, ŻE ZACHOWANIE RZECZY WYMAGA BEZZWŁOCZNEGO DZIAŁANIA - JEST SUROWO ZABRONIONE.
21. SPOŻYWANIE ALKOHOLU, PALENIE TYTONIU NA NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ JEST ZABRONIONE ( WINDY, KLATKA SCHODOWA, KORYTARZE PIWNICZNE, TEREN ZIELONY ).
22. NIEDOZWOLONE JEST ZAKŁADANIE GNIAZD POBORU PRĄDU ELEKTRYCZNEGO NA CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NA UŻYTEK WŁASNY.
23. ZABRANIA SIĘ CELOWEGO BLOKOWANIA WINDY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS CO W EFEKCIE PROWADZI DO WYŁĄCZENIA JEJ.
IV. PRZEPISY DOTYCZĄCE SUSZARNI I PIWNIC
1. Z SUSZARNI MAJĄ PRAWO KORZYSTAĆ WSZYSCY WŁAŚCICIELE I NAJEMCY ORAZ OSOBY WSPÓLNIE Z NIMI ZAMIESZKUJĄCE.
2. SUSZARNIE I PIWNICE NALEŻY WYKORZYSTYWAĆ ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM.
3. SUSZARNIE PRZEZNACZONE SĄ WYŁĄCZNIE DO SUSZENIA BIELIZNY, UBRAŃ I POŚCIELI.
4. PRZY KORZYSTANIU Z PIWNIC I SUSZARNI NAJEMCY I WŁAŚCICIELE ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PRZECHOWYWANIE W PIWNICACH I SUSZARNIACH MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, TRUJĄCYCH, ŻRĄCYCH I ŁATWOPALNYCH (BENZYNA I INNE PALIWA, KWASY I ZASADY ,NIEZABEZPIECZONE BUTLE Z GAZAMI ITP.).
5. PIWNICE NIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE DO PROWADZENIA JAKIEJKOLWIEK DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
6. DRZWI WEJŚCIOWE DO PIWNIC I SUSZARNI WINNY BYĆ ZAMYKANE NA KLUCZ.

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

 

 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 02/2014
GDYNIA, DNIA 15 MARCA 2014R.
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
I. TERMINY ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
1. OKRESOWE ROZLICZANIE KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW PRZEPROWADZA SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH OKRESACH ROZLICZENIOWYCH :
- ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 30 CZERWCA – W TERMINIE DO DNIA 15 LIPCA TEGO ROKU,
- ZA OKRES OD 01 LIPCA DO 31 GRUDNIA - W TERMINIE DO DNIA 15 STYCZNIA NASTĘPNEGO ROKU.
2. ROZLICZENIE ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEPROWADZA SIĘ TAKŻE KAŻDORAZOWO W PRZYPADKU ZMIANY STAWEK CEN ZA WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW STOSOWANYCH PRZEZ DOSTAWCĘ WODY - ZA OKRES LICZONY OD DATY OSTATNIEGO ROZLICZENIA DO DNIA, W KTÓRYM NASTĄPIŁA ZMIANA TYCH STAWEK.
II. LOKALE OPOMIAROWANE, ZASADY ROZLICZEŃ.
1. LOKAL OPOMIAROWANY – LOKAL MIESZKALNY LUB UŻYTKOWY WYPOSAŻONY W SPRAWNE, NIEUSZKODZONE WODOMIERZE INDYWIDUALNE / WODOMIERZ INDYWIDUALNY - PRZYRZĄD POMIAROWY W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 11.05.2001R.PRAWO O MIARACH TJ. DZ. U NR 243 Z 2004R., POZ.2441 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI, PRZEZNACZONY DO ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY I ŚCIEKÓW, SPRAWNY, NIEUSZKODZONY, PRAWIDŁOWO ZABUDOWANY W INSTALACJI WODNEJ I POSIADAJĄCY :
A) WAŻNĄ CECHĘ LEGALIZACJI URZĘDU PODLEGŁEGO ADMINISTRACJI MIAR ALBO PODMIOTU UPOWAŻNIONEGO; OKRES WAŻNOŚCI WYNOSI 5 LAT ZARÓWNO DLA WODOMIERZY ZIMNEJ JAK I CIEPŁEJ WODY/ Z WAŻNYMI CECHAMI LEGALIZACYJNYMI I ZAŁOŻONYMI PLOMBAMI, W KTÓRYM OPOMIAROWANE SĄ WSZYSTKIE UJĘCIA WODY.
2. PODSTAWĘ ROZLICZENIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W LOKALACH OPOMIAROWANYCH STANOWIĄ WSKAZANIA ZAPLOMBOWANYCH PRZEZ ZARZĄDCĘ WODOMIERZY INDYWIDUALNYCH ZAINSTALOWANYCH W LOKALACH.
3. Z CZYNNOŚCI PLOMBOWANIA LICZNIKA SPORZĄDZA SIĘ PROTOKÓŁ ODBIORU, W KTÓRYM NALEŻY WSKAZAĆ NAZWĘ URZĄDZENIA, JEGO NUMER FABRYCZNY A TAKŻE STAN    ZUŻYCIA WODY.
4. WŁAŚCICIEL LOKALU OPOMIAROWANEGO PONOSI KOSZT MONTAŻU, ZAKUPU, WYMIANY, NAPRAWY, KONSERWACJI WODOMIERZA, JEGO PLOMBOWANIA, OBOWIĄZANY JEST TAKŻE DOKONYWAĆ JEGO LEGALIZACJI PRZED UPŁYWEM TERMINU OKREŚLONEGO W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 7 STYCZNIA 2008 R. W SPRAWIE PRAWNEJ KONTROLI METROLOGICZNEJ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH TJ. PRZED UPŁYWEM PIĘCIU LAT OD DATY ZAMONTOWANIA.
5 NIEWYKONANIE LEGALIZACJI WODOMIERZA W TERMINIE OKREŚLONYM W PKT 2 NINIEJSZEGO REGULAMINU SPOWODUJE ROZLICZANIE KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ZASADACH ROZLICZANIA LOKALI NIEOPOMIAROWNYCH.
6. WŁAŚCICIEL LOKALU OPOMIAROWANEGO ZOBOWIĄZANY JEST DO PONOSZENIA OPŁAT ZA ZUŻYTĄ WODĘ WEDŁUG STANU WYNIKAJĄCEGO Z ODCZYTÓW WODOMIERZY I WEDŁUG AKTUALNYCH CEN USTALONYCH PRZEZ DOSTAWCĘ WODY, PRZESTRZEGANIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH MONTAŻU I EKSPLOATACJI WODOMIERZA ORAZ ZGŁASZANIA ZARZĄDCY WSZELKICH USZKODZEŃ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM WODOMIERZA I ZAŁOŻONEJ PLOMBY.
7. ODCZYTY WODOMIERZY DOKONYWANE SĄ PRZEZ ZARZĄDCĘ, W TYM CELU WŁAŚCICIEL OBOWIĄZANY JEST ZAPEWNIĆ ZARZĄDCY DOSTĘP DO WODOMIERZY W TERMINACH WSKAZANYCH W PUNKCIE 1 NINIEJSZEGO REGULAMINU. O TERMINACH ODCZYTÓW ZARZĄDCA OBOWIĄZANY JEST POWIADOMIĆ WŁAŚCICIELI Z CO NAJMNIEJ 14 DNIOWYM WYPRZEDZENIEM WYWIESZAJĄC OGŁOSZENIE NA KLATCE SCHODOWEJ.
8. W PRZYPADKU BRAKU ODCZYTÓW WODOMIERZY, ROZLICZENIE NASTĘPUJE NA ZASADACH USTALONYCH JAK DLA LOKALI NIEOPOMIAROWANYCH.
III. ROZLICZANIE LOKALI NIEOPOMIAROWANYCH
1. ZA LOKAL NIEOPOMIAROWANY UZNAJE SIĘ LOKAL W PRZYPADKU :
-STWIERDZENIA POBORU WODY Z POMINIĘCIEM WODOMIERZA,
-STWIERDZENIA USZKODZENIA WODOMIERZA, KTÓRE NIE ZOSTAŁO ZGŁOSZONE ADMINISTRACJI,
-STWIERDZENIA ZAMIERZONEGO DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA W CELU ZAFAŁSZOWANIA WSKAZAŃ
WODOMIERZA,
-STWIERDZENIA BRAKU LUB USZKODZENIA PLOMBY MONTAŻOWEJ ZAŁOŻONEJ PRZEZ ZARZĄDCĘ NA
POŁĄCZENIU WODOMIERZA Z PRZYŁĄCZEM WODY,
-STWIERDZENIA UTRATY WAŻNOŚCI CECHY LEGALIZACYJNEJ WODOMIERZA ( W WYNIKU PRZEKROCZENIA TERMINU WAŻNOŚCI OKRESU LEGALIZACJI LUB USZKODZENIA CECHY ) ZAWINIONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA,
-NIEUDOSTĘPNIENIA LOKALU DO LEGALIZACJI WODOMIERZA W WYZNACZONYM PRZEZ ZARZĄDCĘ TERMINIE.

2. ZUŻYCIE WODY W LOKALACH NIE OPOMIAROWNYCH ROZLICZANE JEST PROPORCJONALNIE DO LICZBY OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH DANY LOKAL PRZY ZASTOSOWANIU NORMY              6 M3 NA OSOBĘ.
3. ZA OSOBĘ ZAMIESZKUJĄCĄ LOKAL UWAŻA SIĘ KAŻDĄ OSOBĘ, KTÓRA FAKTYCZNIE W NIM PRZEBYWA NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY DOPEŁNIONO OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO.
4. WSZELKIE ZMIANY ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH LOKAL ZGŁOSZONE ZARZĄDCY, BĘDĄ UWZGLĘDNIANE OD 1-GO DNIA NASTĘPNEGO MIESIĄCA PO DOKONANIU TAKIEGO ZGŁOSZENIA.
ZALICZKI NA WODĘ
1. WŁAŚCICIELE LOKALI WNOSZĄ COMIESIĘCZNE ZALICZKI NA KOSZTY ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW WG ZASAD OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE.
2. RÓŻNICE POMIĘDZY OBCIĄŻENIAMI ZALICZKOWYMI ZA WODĘ, USTALONYMI NA PODSTAWIE PIERWSZEGO ODCZYTU WODOMIERZA INDYWIDUALNEGO A OBCIĄŻENIEM WYNIKAJĄCYM ZE WSKAZAŃ WODOMIERZA INDYWIDUALNEGO NA KONIEC ROKU ROZLICZENIOWEGO, BĘDĄ KORYGOWANE PRZEZ ZARZĄDCĘ W ROZLICZENIU ZA DANY OKRES ROZLICZENIOWY.
3. OKRESOWE ROZLICZENIE KOSZTÓW ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE FAKTUR OBCIĄŻENIOWYCH WYSTAWIONYCH PRZEZ DOSTAWCĘ WODY.
4. ZARZĄDCA OBOWIĄZANY JEST DO ZMIANY ZALICZKI NALICZANEJ WŁAŚCICIELOWI W DANYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM W PRZYPADKU ZMIAN ZUŻYCIA WODY W LOKALU.
5. DO PIERWSZEGO NALICZENIA WEDŁUG WSKAZAŃ WODOMIERZA WŁAŚCICIEL JEST OBOWIĄZANY REGULOWAĆ OPŁATY W DOTYCHCZASOWEJ WYSOKOŚCI.
IV. ROZLICZANIE KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ ORAZ NIEDOBORU.
1. PODSTAWĄ ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY PRZEZNACZONEJ DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ SĄ WSKAZANIA WODOMIERZA, W PRZYPADKU BRAKU ODCZYTÓW LUB LEGALIZACJI WODOMIERZA – ZUŻYCIE USTALA SIĘ STOSOWNIE DO WIELKOŚCI DOTYCHCZASOWEGO ZUŻYCIA W POPRZEDNIM OKRESIE ROZLICZENIOWYM.
2. KOSZT ZUŻYCIA WODY PRZEZNACZONEJ DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ ROZLICZANY JEST NA WŁAŚCICIELI STOSOWNIE DO WIELKOŚCI ICH UDZIAŁÓW W TEJ NIERUCHOMOŚCI.
3. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEDOBORU POMIĘDZY STANEM WYNIKAJĄCYM Z ROZLICZENIA ZUŻYCIA WODY W LOKALACH POŁOŻONYCH W NIERUCHOMOŚCI (OPOMIAROWNYCH I NIEOPOMIAROWNYCH) A STANEM WYNIKAJĄCYM Z ODCZYTU WODOMIERZA GŁÓWNEGO – POWSTAŁĄ RÓŻNICĘ ROZLICZA SIĘ POMIĘDZY WŁAŚCICIELI LOKALI NIEOPOMIAROWANYCH PROPORCJONALNIE DO WIELKOŚCI ICH UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ.
REGULAMIN OPRACOWANY ZOSTAŁ NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W SZCZEGÓLNOŚCI
W OPARCIU O:
2. USTAWĘ Z DN.11.05.2001R. PRAWO O MIARACH (TJ. DZ. U NR 63 Z 2001R., POZ. 636),
3. USTAWĘ Z DN.7.06.2001R. O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ I ZBIOROWYM ODPROWADZANIU
ŚCIEKÓW (TJ. DZ. U. NR 72 Z 2001R., POZ. 747).
REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA PODJĘCIA UCHWAŁY NR 02/2014.

ZARZĄD WSPÓLNOTY

 

 

 

 

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl