WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI ul.ZGODA 1-13 W GDYNI

                                                                              

 

Gdynia  04. 04. 2018

                INFORMACJA  DLA  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI                                                         81-361 GDYNIA  UL. ZGODA 1-13

                Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Zgoda 1-13 w Gdyni  informuje, że ; karty z treścią uchwał otrzymane do dnia zebrania oraz zebrane przez Zarząd  do  dnia 04.04. 2018   zgodnie z  „Art. 23. 1. Uchwały właścicieli podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania” , zostały podliczone i uzyskano następujące wyniki. Ilość kart zebranych z treścią uchwał wynosi 79 szt. co stanowi  72,05% udziałów.

 

UCHWAŁA NR 01/03/2018

Wspólnota Mieszkaniowa w nieruchomości przy ul. Zgoda 1-13 w Gdyni przyjmuje sprawozdanie finansowe i udziela absolutorium dla Zarządu   za rok 2016.  Zarząd Wspólnoty reprezentują; Urszula Górska, Urszula Pronobis,  Julian Jeneralczyk,            Adam Dawidowski, Mieczysław Katka

Uchwała otrzymała 69,32 % udziałów za przyjęciem, przeciw głosowało  2,73% udziałów

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA  NR 02/03/2018

Wspólnota Mieszkaniowa w nieruchomości przy ul. Zgoda 1-13 w Gdyni ustala plan gospodarczy oraz zatwierdzenie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólna w wysokości:    1. lokale mieszkalne   w okresie    od  01.10  do 30.04 =  3,06zł/m² (w tym zaliczka na remonty = 1,40 zł/m²). a w okresie od  01.05 do 30.09 =  4,26 zł/m² (w tym zaliczka na remonty = 2,60 zł/m²).    2. lokale użytkowe   w okresie                                        od  01.10 do 30.04 =  4,36 zł/m² (w tym zaliczka na remonty = 2,00 zł/m²).                                                                    a w okresie  od  01.05 do 30.09 =  6,16 zł/m²  (w tym zaliczka na remonty = 3,80 zł/m²).  3. komórki użytkowe 10 zł/szt/m-c.  Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. 

Uchwała otrzymała  72,05% udziałów za przyjęciem, przeciw głosowało  0,00% udziałów

Uchwała została przyjęta.

 

UCHWAŁA  NR 03/03/2018

Wspólnota Mieszkaniowa w nieruchomości przy ul. Zgoda 1-13 w Gdynia wyraża zgodę na doręczanie zawiadomień i materiałów dot. zebrań oraz uchwał podejmowanych w trybie indywidualnego zbierania głosów w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu .

Uchwała otrzymała  59,42 % udziałów za przyjęciem, przeciw głosowało  11,22% udziałów

Uchwała została przyjęta.

 

UCHWAŁA  NR 04/03/2018

Wspólnota Mieszkaniowa w nieruchomości przy ul. Zgoda 1-13 w Gdynia wyraża zgodę na nabycie przyległej nieruchomości gruntowej umożliwiającej spełnienie wymogów przewidzianych dla działek budowlanych- działka 1416 (podwórko) i udziela pełnomocnictwa dla Zarządu do wykonania prawem przewidzianych czynności zmierzających do jej nabycia na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej

Uchwała otrzymała  58,37 % udziałów za przyjęciem, przeciw głosowało 4,40% udziałów

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA  NR 05/03/2018

Wspólnota Mieszkaniowa w nieruchomości przy ul. Zgoda 1-13 w Gdynia wyraża zgodę na wykonanie pionowej izolacji ścian fundamentowych. Właściciele lokali  upoważniają Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej  do:

a). zlecenie  opracowania projektu  i  kosztorysu inwestorskiego,

b). zebranie co najmniej  trzech  ofert na wykonanie wymienionej inwestycji lub  innej formy wyboru wykonawcy,

Upoważnia się  Zarząd  Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości do wydatkowania na poczet  remontu  kwoty do  420 000  zł (słownie złotych: czterysta dwadzieścia tys. zł) ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym wspólnoty mieszkaniowej.

Uchwała otrzymała  67,76% udziałów za przyjęciem, przeciw głosowało 3,5% udziałów

Uchwała została przyjęta.

 UCHWAŁA  NR 06/03/2018

Wspólnota Mieszkaniowa w nieruchomości przy ul. Zgoda 1-13 w Gdyni wyraża zgodę w celu wykonania pionowej izolacji ścian fundamentowych  na dodatkową zaliczkę na remonty w wysokości : w okresie  od  01.10.do 30.04. = 0,42 zł/m², a od  01.05. do 30.09.= 1,00 zł/m² powierzchni użytkowej. Uchwała obowiązywać będzie przez okres 6 lat od dnia podjęcia.

Uchwała otrzymała  65,01 % udziałów za przyjęciem, przeciw głosowało  4,37% udziałów

Uchwała została przyjęta.

               

  UCHWAŁA nr  7  /2018                       

 

Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej  przy ul. Zgoda 1-13 w Gdyni   podjęta na zebraniu ogółu właścicieli lokali w dniu   16 marca 2018r  oraz w drodze indywidualnego zbierania głosów przez Zarząd Wspólnoty zgodnie z art.23 ustawy    owłasności lokali 

 

w sprawie wyboru członka  Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

 

            Działając na podstawie art. 22, ust.3, pkt. 1,2,3 w związku z brzmieniem art. 23 ustawy o własności lokali właściciele lokali  postanawiają: wybrać na członka  Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej  Nieruchomości  ul. Zgoda  1-13 w Gdyni                                         Panią  Lucynę  SZYMCZAK  zam.  Gdynia  ul. Zgoda  11/16

 

Uchwała otrzymała  59,59% udziałów za przyjęciem, przeciw głosowało  0,00% udziałów

Uchwała została przyjęta.

Wszystkie  przyjęte uchwały na 2018 obowiązują od dnia podjęcia tj. 04 kwietnia 2018r

 

Zarząd  Wspólnoty

 

 

Gdynia  24 listopada 2017

Zarząd Wspólnoty informuje, że w dniu 24 listopada otrzymał dwie oferty na wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych nieruchomości;

1  Wartość kosztorysowa 414 473,03 Podatek VAT 8% 33 157,84 Cena kosztorysowa 447 630,87 Słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści i 87/100 PLN

 Kosztorys Ofertowy 

Obiekt Budynek mieszkalny - Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicy Lokalizacja Gdynia ul. Zgody 1-13 Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "PIL" Sp. z o.o.  ul. Poznańska 7  81-839 Sopot

 

2  Wartość kosztorysowa 430.415,22 Podatek VAT 8% 34.433,22 Cena kosztorysowa 464.848,44 Słownie:  czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset  czterdzieści osiem  i 44/100 PLN

 KOSZTORYS OFERTOWY

 Obiekt WYKONANIE IZOLACJI PRZECIW WODNEJ I TERMICZNEJ  ŚCIAN PIWNIC Budowa GDYNIA UL. ZGODY 1 /13 Inwestor WSPÓLNOTA  MIESZKANIOWA nieruchomości przy ul. Zgody 1-13 Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane ROMAN LUBIŃSKI 83-010 Rotmanka  Al. J. Piłsudskiego 

 

Gdynia  17 listopad  2017 

Zarząd Nieruchomości  informuje, że w dniu 16 listopada 2017 roku podpisano umowę  od dnia  01 grudnia 2017 roku na utrzymanie czystości nieruchomości wspólnej .  Utrzymaniem czystości w nieruchomości będzie się zajmować  firma REMONT reprezentowana przez Panią Darznik  Monika. 

      SPRZĄTANIE  NIERUCHOMOŚCI

W dniu 24 września 2017r firma sprzątająca nasz budynek złożyła wypowiedzenie zawartej umowy z dniem 30 listopada 2017 r.

Wobec powyższego Zarząd Wspólnoty przystąpił do zebrania ofert na sprzątanie nieruchomości.

 

 

 

 

 

Gdynia  28.10.2017

PRZEDSTAWIAMY KOSZT WYKONANIA POZIOMÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA   

Poniżej przedstawiamy przewidywane koszty wykonania poziomów centralnego ogrzewania wraz z regulacją.  Podane niżej ceny przewidują wykonanie wymieninej inwestycji w dwóch wariantach cenowych.

KOSZT NR 1

NAZWA INWESTYCJI  : Regulacja hydrauliczna instalacji c.o. ADRES INWESTYCJI  : Gdynia ul. Zgoda 1 INWESTOR  : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA  : 81-361 Gdynia ul. Zgoda 1-13 BRANŻA  : Sanitarna 

DATA OPRACOWANIA  : Październik 2017 r.

Stawka roboczogodziny  : 15,00 zł Poziom cen  : III Kwartał 2017 r.

NARZUTY  Koszty pośrednie [Kp] ................ 65,00 %R+S  Koszty zakupu [Kz] ..................... 8,00 %Mbezp  Zysk [Z] ...................................... 12,00 %R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT  : 319 995,23 zł

Słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć i 23/100 zł

 

KOSZT  NR 2

NAZWA INWESTYCJI  : Regulacja hydrauliczna instalacji c.o. ADRES INWESTYCJI  : Gdynia ul. Zgoda 1 INWESTOR  : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA  : 81-361 Gdynia ul. Zgoda 1-13 BRANŻA  : Sanitarna  DATA OPRACOWANIA  : Październik 2017 r.

Stawka roboczogodziny  : 15,00 zł Poziom cen  : III Kwartał 2017 r.

NARZUTY  Koszty pośrednie [Kp] ................ 65,00 %R+S  Koszty zakupu [Kz] ..................... 8,00 %Mbezp  Zysk [Z] ...................................... 12,00 %R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT  : 443 375,28 zł

Słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć i 28/100 zł

 

 

ODPADY  GABARYTOWE

 


NOWY ROK TO WIELE ZMIAN W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GDYNI. ZMIENIAMY RÓWNIEŻ WIZERUNEK KAMPANII EDUKACYJNO-INFORMACYJNEJ. „WYRZUCAM.TO" JEST NOWĄ ODSŁONĄ AKCJI „ŚMIECI OD NOWA". DOTYCHCZASOWY ADRES STRONY INTERNETOWEJ WWW.SMIECIODNOWA.PL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ WWW.WYRZUCAM.TO, CO WARTO ODNOTOWAĆ.

NA NOWEJ STRONIE WWW.WYRZUCAM.TO ZNAJDUJĄ SIĘ WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD SEGREGACJI, AKTUALNE HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW, FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE, DEKLARACJA, KONTAKTY, A NAWET AKTY PRAWNE. ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ZAPISANIA SIĘ NA NEWSLETTER, KTÓRY BĘDZIE WYSYŁAŁ AKTUALNE WIADOMOŚCI NA PODANĄ SKRZYNKĘ MAILOWĄ.

PRZY OKAZJI PRZYPOMINAMY, ŻE JEDNĄ ZE ZMIAN W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI JEST WPROWADZENIE SELEKTYWNEGO ODBIORU CHOINEK. DRZEWKA ŚWIĄTECZNE JUŻ OD POCZĄTKU STYCZNIA ORAZ W LUTYM BĘDĄ ODBIERANE SELEKTYWNIE PRZEZ FIRMY WYWOZOWE SPOD PRYWATNYCH POSESJI ORAZ PERGOLI ŚMIETNIKOWYCH WEDŁUG USTALONEGO HARMONOGRAMU. ZWRACAMY RÓWNIEŻ UWAGĘ NA ZMIANY W HARMONOGRAMACH ODBIORU POZOSTAŁYCH ODPADÓW.

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TERMINAMI ODBIORÓW ORAZ INNYMI WAŻNYMI INFORMACJAMI NA WWW.WYRZUCAM.TO
KONTAKT Z REFERATEM GOSPODARKI ODPADAMI URZĘDU MIASTA GDYNI: TEL. 58 77 23 501 507 LUB WYRZUCAMTO@GDYNIA.PL

 

 


 

 

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl